نوین اندام > مقالات تخصصی

مقالات

۰۱ ۰۱ ۹۶
۰۱ ۰۱ ۹۶
به طور ساده می توان گفت که دو نوع لیزر وجود دارد: کم توان و پرتوان. لیزرهای پرتوان بافت را می بُرند و گرما آزاد می کنند اما لیزرهای کم توان گرما آزاد نمی کنند و موجب تخریب بافت نمی شوند ، بلکه لیزرهای کم توان خاصیت ایجاد واکنش فتوشیمیایی دارند و موجب بهبود متابولیسم سلولی می شوندوبدون عارضه می باشند و از آنجایی که چگالی دانسیته آنها کمتر از ۰/۵ وات بر سانتی متر مربع است ، تحت این عنوان نامگذاری شده اند (به آنها لیزرهای سرد یا لیزرهای نرم یا soft هم گفته می شود). این لیزرها با بافت وارد واکنش شده و بدون ایجاد حرارت ، وآسیب باعث تحریک یا مهار در سلول می شوند. فواید لیزرهای کم توان ۱- تحریک سیستم بیولوژیک و بهبود متابولیسم سلولی در سلول های آسیب دیده ودر نتیجه بازسازی سلولی ۲- اثر ضد التهاب و ضد ادم ۳- بهبود گردش خون و لنف ۴- اثر ضد درد ۵- تنظیم سیستم ایمنی
۰۱ ۰۱ ۹۶
به دنبال تابش فوتون های لیزر به سلول ، پاسخ سلولی با فعال شدن فوتواکسپتورهای موجود در زنجیره تنفسی واقع در میتوکندری آغاز می شود و در اثر آن ردوکس سلولی تغییر حالت داده و همراه با تغییرات حالت غشاء سلولی با جابجایی کلسیم و تغییرات PH و فعال شدن CAMP و دوبلیکاسیون DNA منجر به ساخته شدن پروتئین می شود. به این ترتیب پاسخ های سلولی از سطح سلولی به سطح بافت و ارگان کشانده می شود و اثراتی مانند ضد التهاب ، ضد ادم و تورم ، بی دردی ، تکثیر سلولی ، نئوواسکولاریزاسیون و تسریع در ترمیم ، شیفت متابولیسم به سمت هوازی و متعادل کردن سیستم ایمنی حاصل می آید. در کل پاسخ فیزیولوژیک بافت برای لیزر های کم توان شامل موارد زیر می باشد: • تحریک بیولوژیک سیستم • اثر بر روی سیستم ایمنی • اثر ضد التهاب و ضد ادم • اثر بر روی عروق و سیرکولاسیون • اثر بر روی لنف • اثر بر روی ترمیم زخم • اثر ضد درد • اثر بر روی اعصاب
۰۱ ۰۱ ۹۶
لیزردرمانی یکی از شیوه های درمانی غیر تهاجمی می باشد.  لیزر درمانی کم توان ، روش درمانی می باشد که از تابش نور با شدت پایین در محدوده نور ۸۳۰-۵۴۰ نانومتر استفاده می گردد. به نظر می رسد اثرات درمانی این روش توسط واکنش های فتوشیمیایی که باعث تغییر نفوذ پذیری غشاء سلولی و به دنبال آن افزایش ساخته شدن MRNA و پرولیفراسیون سلولی می شود ، حاصل گردد. علت این اثرات ، مثل لیزر جراحی به دلیل حرارت نمی باشد. لیزر درمانی کم توان در پزشکی ، دندانپزشکی و دامپزشکی در موارد بیماری های مختلف و به طور عمده در مورد درمان زخم و کنترل درد به کار می رود.